Giáo sư Matthias Scheutz

Giám đốc, Phòng thí nghiệm Human-Robot Interaction, Đại học Tufts

Thành viên Ủy ban Chuẩn và Thực hành AIWS, Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo (MDI)

Matthias Scheutz là giáo sư chuyên ngành Khoa học nhận thức và Khoa học máy tính tại Khoa Khoa học máy tính, đồng thời là Giám đốc Phòng thí nghiệm Human-Robot Interaction và chương trình Human-Robot Interaction mới, giảng viên cao cấp Bernard M. Gordon tại Trường Kỹ thuật, Đại học Tufts. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Chuẩn và Thực hành Xã hội Trí tuệ nhân tạo (AIWS Standards and Practice Committee), thuộc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo

Ông đã nhận bằng Tiến sĩ Triết học của Đại học Vienna vào năm 1995. Năm 1999, ông nhận bằng Tiến sĩ Khoa học nhận thức và Khoa học máy tính từ Đại học Indiana, Bloomington.

Ông có hơn 300 ấn phẩm được đánh giá cao về trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình nhận thức, khoa học robot và sự tương tác giữa người với robot. Hiện nay, ông tập trung nghiên cứu các hệ thống tự trị tương tác phức hợp với khả năng ngôn ngữ tự nhiên và máy học.